Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. FinWoo Bookkeeping & Tax gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 86508660;
2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FinWoo Bookkeeping & Tax een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant, waarbij FinWoo Bookkeeping & Tax zich verplicht tot het verrichten van diensten voor de klant;
4. Diensten: de door FinWoo Bookkeeping & Tax te verrichten werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst;
5. Partijen: FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant gezamenlijk.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van FinWoo Bookkeeping & Tax zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat FinWoo Bookkeeping & Tax de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de diensten is begonnen.

Artikel 4 - Uitvoering van de diensten

1. FinWoo Bookkeeping & Tax zal de diensten naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professioneel administratiekantoor mag worden verwacht.
2. FinWoo Bookkeeping & Tax heeft het recht om de diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
3. De klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, die FinWoo Bookkeeping & Tax naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van FinWoo Bookkeeping & Tax te stellen.

Artikel 5 - Tarieven en betaling

1. Alle tarieven van FinWoo Bookkeeping & Tax zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
2. FinWoo Bookkeeping & Tax is gerechtigd om de tarieven jaarlijks aan te passen conform de algemene prijsindex.
3. De klant dient de facturen van FinWoo Bookkeeping & Tax binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
4. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
5. Indien de klant in verzuim is, is FinWoo Bookkeeping & Tax gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Indien de klant in verzuim blijft, is FinWoo Bookkeeping & Tax gerechtigd om de vordering uit handen te geven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, welke ten minste vijftien procent van het openstaande bedrag bedragen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. FinWoo Bookkeeping & Tax is slechts aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming van FinWoo Bookkeeping & Tax bij de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van FinWoo Bookkeeping & Tax.
2. De aansprakelijkheid van FinWoo Bookkeeping & Tax is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FinWoo Bookkeeping & Tax wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van FinWoo Bookkeeping & Tax.
3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van FinWoo Bookkeeping & Tax beperkt tot het factuurbedrag van de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De klant vrijwaart FinWoo Bookkeeping & Tax voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FinWoo Bookkeeping & Tax toerekenbaar is.

Artikel 7 - Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. FinWoo Bookkeeping & Tax zal de informatie van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij FinWoo Bookkeeping & Tax daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3. FinWoo Bookkeeping & Tax zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Artikel 8 - Overmacht

1. In geval van overmacht is FinWoo Bookkeeping & Tax niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van FinWoo Bookkeeping & Tax, van de klant of van derden waarvan FinWoo Bookkeeping & Tax gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat

Artikel 9 - Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant is nederlands recht van toepassing.
2. Indien er tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant een geschil ontstaat, zullen partijen zich inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen.
3. Indien het niet mogelijk is om het geschil in onderling overleg op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FinWoo Bookkeeping & Tax gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 10 - Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023 en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die na die datum worden gesloten tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant.
2. FinWoo Bookkeeping & Tax is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. FinWoo Bookkeeping & Tax zal de klant tijdig informeren over wijzigingen van de algemene voorwaarden.
1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
2. FinWoo Bookkeeping & Tax is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde, mits de klant hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld en zich hier niet tegen verzet.
3. De elektronische communicatie tussen FinWoo Bookkeeping & Tax en de klant wordt geacht rechtsgeldig te zijn, tenzij de klant aantoont dat de communicatie niet is ontvangen door FinWoo Bookkeeping & Tax.
4. De klant kan aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen ten behoeve van derden.